Wilt u hier huurhuizen? Wilt u hier koopwoningen? Wilt u hier een studentenflat? Het architectenbureau doet een grondig onderzoek in de buurt naar de wensen van de bewoners.


Korte beschrijving
Als er nieuwbouw komt in de buurt van de school richten de kinderen een eigen architectenbureau op.

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Nederlands / Mondeling taalonderwijs De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,
tabellen en digitale bronnen. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Nederlands / Taalbeschouwing:
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Pedagogische thema’s:

Verbinding maken met omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.