Presentatie van de provincie Drenthe


Korte beschrijving
Een eigen tv-station dat programma’s verzorgt over heel Nederland – de kinderen vinden het geweldig.

Bestemd voor groep:
5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Nederlands / Mondeling taalonderwijs: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Nederlands / Taalbeschouwing:
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland,
Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Pedagogische thema’s:

Saamhorigheidsgevoel. verbinding maken met omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.